Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens provincie Gelderland over u verzamelt en hoe we deze verwerken. 

Voor wie is deze verklaring bedoeld? 

Deze privacyverklaring is bedoeld voor inwoners en/of bedrijven die contact hebben met provincie Gelderland (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een subsidie of vergunning), voor bezoekers (waaronder leveranciers) van een van de locaties van ons en bezoekers van deze website. 

Voor medewerkers en sollicitanten van provincie Gelderland en gebruikers van specifieke diensten van de provincie kunnen aparte privacyverklaringen worden opgesteld. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt, of die we aan u kunnen koppelen, maar ook informatie die direct naar u te herleiden is.  Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw geboortedatum of uw rekeningnummer. 

Wat is een verwerking? 

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens uitvoeren zoals: 

 • verzamelen 
 • bewaren 
 • vastleggen 
 • aanpassen 
 • bekendmaken 
 • doorgeven 
 • verwijderen

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Afhankelijk van de soort verwerking verwerken wij de volgende groepen persoonsgegevens: 

 • contactgegevens (NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mail, telefoon) 
 • correspondentie (aanvragen, toestemming, klachten,) 
 • financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaal informatie) 
 • identificatienummers burgerservicenummer (BSN),  internetadres (IP-adres) 
 • beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

In zeer uitzonderlijke gevallen verzamelen we strafrechtelijke en/of bijzondere persoonsgegevens. Dit doen we alleen als dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor een verwerking.  

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

De provincie verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en bestuurlijke taken, waaronder taken op het gebied van: 

 • Bestuurlijke zaken 
 • Bodem, water, milieu 
 • Cultuur en Erfgoed 
 • Economie 
 • Energie en klimaat 
 • Landbouw 
 • Mobiliteit 
 • Natuur 
 • Omgevingswet 
 • Recreatie en toerisme 
 • Ruimte ontwikkeling 
 • Wonen 

Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor onder andere: 

 • aanvragen van subsidies, toestemmingen (bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing), koninklijke onderscheidingen, informatieverzoeken, burgerinitiatieven of referenda; 
 • wettelijk voorgeschreven meldingen of kennisgevingen; 
 • bezwaarschriften en administratieve beroepschriften; 
 • klachten- en bezwaarprocedures; 
 • privaatrechtelijke overeenkomsten; 
 • archiefdoeleinden; 
 • samenstelling van het provinciaal bestuur, verbonden partijen en adviescommissies; 
 • samenstellen van bezoekersstatistieken van de website.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor onze interne bedrijfsvoering en beveiliging als u ons bezoekt. Zo wordt het Huis der Provincie beveiligd door cameratoezicht en wordt er een bezoekersadministratie bijgehouden. 

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van provincie Gelderland en die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht. 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 

In de meeste gevallen verstrekt u uw persoonsgegevens zelf aan ons. Dat is niet altijd het geval. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld ook ontvangen van: 

 • andere overheidsinstanties (gemeente, provincie, ministerie, Omgevingsdiensten, Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 • handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 • basisregistratie Kadaster 
 • Nationaal Dataportaal Wegverkeer 
 • Basisregistratie Personen 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Doelbinding van persoonsgegevens

Provincie Gelderland gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen. Verenigbare doeleinden zijn doeleinden die redelijkerwijs kunnen worden verwacht op basis van de aard van de verstrekte gegevens en de relatie tussen u en provincie Gelderland. Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een manier verwerken die onverenigbaar is met deze doeleinden, tenzij we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen of dit wettelijk verplicht is.

In het kader van de uitvoering van onze taken kunnen wij uw gegevens ook delen met andere organisaties. Afhankelijk van de verwerking kunnen wij uw gegevens delen met andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld: 

 • gemeente 
 • provincie 
 • ministerie 
 • Omgevingsdiensten in Gelderland; 
 • RIEC 
 • RVO 
 • politie 

Wij doen dit alleen als hier een wettelijke grondslag voor is. Op de websites van deze organisaties kunt u door middel van de privacyverklaring zien op welke wijze zij uw persoonsgegevens verwerken. 

Bij de uitvoering van onze taken kunnen wij gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten in te huren, die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze taken. En door onze taken (deels) uit te besteden aan externe partijen. Maar ook in samenwerkingsverbanden waarbinnen wij taken in samenwerking met andere partijen uitvoeren. 

Als wij dit doen, dan maken wij met deze derde partijen goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens, en leggen deze afspraken ook vast in een overeenkomst. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de goede uitvoering van onze taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang we bepaalde gegevens bewaren, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Uw persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd. Voor de meeste soorten persoonsgegevens moeten wij voldoen aan de Archiefwet. Een nadere uitwerking van de bewaartermijnen vindt u op de website van het Nationaal Archief: Selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen vanaf 1 januari 2020 Nationaal Archief.

Verwerken wij uw gegevens ook in landen buiten de Europese Unie? 

Wij geven uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij de juiste beveiligings- en privacymaatregelen zijn getroffen. 

Doen wij ook aan profilering? 

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt beoordeeld en geprobeerd te voorspellen. Aan de hand van deze data worden automatische besluiten genomen. 

De provincie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Binnen de provincie maken wij gebruik van systemen en standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen wij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. 

Naast technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. 

Cookies 

We plaatsen functionele cookies die nodig zijn om onze website technisch goed te laten functioneren en analytische cookies om bezoekersstatistieken te verkrijgen die ons inzicht geven in het functioneren van de website. Op basis daarvan kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Behalve dat wij zelf cookies plaatsen, doet YouTube dat ook als u een video op onze website bekijkt. YouTube kan hierdoor zien in welke video u geïnteresseerd bent en u vervolgens wijzen op video’s die u mogelijk ook interesseren. Geeft u geen toestemming voor plaatsing van cookies dan zult u geen video's op onze website kunnen afspelen. 

Meer informatie over het gebruik van cookies vind u op Cookies (gelderland.nl) 

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten ten opzichte van ons omdat wij uw persoonsgegevens verwerken: 

 • U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. 
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 • U heeft het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. 
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen. 

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten kunt u bij ons een verzoek indienen door te bellen, schrijven of mailen naar het provincieloket. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Hoe specifieker uw aanvraag is, des te beter kunnen wij uw vraag behandelen. 

 Wij moeten daarbij kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. U kunt namelijk alleen uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Het is daarom mogelijk dat wij u verzoeken bij het Huis der Provincie te komen legitimeren. 

Datalek 

Heeft u informatie ontvangen die niet voor u bestemd is? Heeft u een kwetsbaarheid in onze beveiliging geconstateerd of is er volgens u sprake van een datalek? Meld dit dan direct bij security@gelderland.nl.

Klacht indienen 

Heeft u een klacht? Dan kunt u dit melden via Klachten en bezwaar (gelderland.nl).  Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Functionaris gegevensbescherming 

Provincie Gelderland heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacywet- en regelgeving binnen onze organisatie. U kunt ook eventueel bij onze FG terecht voor uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via FG@Gelderland.nl.

Wpg-verklaring 

Deze Wpg-verklaring legt uit welke politiegegevens provincie Gelderland van u verzamelt en waarom en hoe wij die verwerken.

Wet Politiegegevens (Wpg) 

Bij provincie Gelderland werken buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Zij houden zich bezig met het handhaven op de wetgeving waarbij de provincie het bevoegd gezag is. En op overtredingen die op heterdaad worden vastgesteld. Daarbij gaat het onder andere om de naleving van bepalingen uit de Wet natuurbescherming (Wnb), Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), Ontgrondingenwet (Ow), Wet luchtvaart (Wlv). Maar ook over overtredingen genoemd in de Wet op de economische delicten (Wed) zoals bepalingen uit de Wet dieren en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Als boa's politiegegevens verwerken voor opsporing of strafrechtelijk onderzoek, valt de verwerking niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar onder de Wpg. Bijvoorbeeld als een boa een proces-verbaal opstelt.

Volgens de Wpg heeft u de volgende rechten:

 • recht op informatie over hoe uw politiegegevens worden verwerkt;
 • recht op inzage in uw politiegegevens en hoe de provincie ze gebruikt;
 • recht om uw politiegegevens te laten corrigeren, vernietigen of afschermen;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sommige verzoeken kunnen worden afgewezen om redenen zoals het voorkomen van verstoring van strafrechtelijke onderzoeken of het beschermen van de openbare veiligheid.

Wat zijn politiegegevens? 

Politiegegevens zijn persoonsgegevens, die onze boa's gebruiken om hun werk te doen. 

Verwerking van persoonsgegevens 

We gebruiken persoonsgegevens volgens de Wpg, alleen als het nodig is voor onze wettelijke taken, zoals het opsporen van strafbare feiten. 

Grondslagen en doelen 

De Wpg geeft aan waarom (dat noemen we de grondslag) en waarvoor (dat is het doel waarvoor jouw gegevens worden verwerkt) wij persoonsgegevens mogen gebruiken. Alleen als een verwerking past binnen deze regels van de Wpg verwerken wij persoonsgegevens.

Verwerkingen door anderen dan boa's 

Niet alleen boa's, maar ook andere geautoriseerde medewerkers bij de provincie, zoals de afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), kunnen en mogen persoonsgegevens verwerken volgens de Wpg.

Delen met derden 

Soms moeten wij gegevens delen met andere instanties om onze wettelijke taken uit te voeren, zoals het Openbaar Ministerie. We doen dat zoals dat in de wet is vastgelegd.

Bewaren van persoonsgegevens 

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is en is toegestaan. Volgens de Wpg zijn er regels voor het verwijderen, bewaren en uiteindelijk vernietigen van gegevens. Als gegevens zijn vernietigd zijn ze niet meer terug te halen.

Beveiliging van persoonsgegevens 

We zorgen voor beveiliging van persoonsgegevens door gebruik te maken van autorisaties (wie mag wat doen met de gegevens) en fysieke beveiliging (wie heeft toegang tot welke gegevens). Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens, wij volgen de voor ons geldende beveiligingsrichtlijnen om uw gegevens te beschermen.