Natuur

Gelderland heeft veel natuurgebieden. Samen vormen zij het Gelders Natuurnetwerk (GNN). We ontwikkelen nieuwe natuur rondom bestaande natuurgebieden en samen met andere partijen werken we aan natuurherstel. Dit is belangrijk voor het behoud van planten en dieren.

Wij werken aan een sterke en gezonde natuur in Gelderland

Als provincie houden we ons bezig met het ontwikkelen, beschermen, herstellen en onderhouden van de natuur. Dit doen we samen met andere overheden en natuurorganisaties.
Gelderland is een provincie met veel natuur. Van de Veluwe met haar bos, heide en zandverstuivingen tot de uiterwaarden langs de rivieren met haar natte natuur en de bijzondere hoogvenen in de Achterhoek. Ze vormen de leefgebieden van vele bijzondere planten- en diersoorten. Ook inwoners en recreanten komen er graag. Tegelijkertijd staat de natuur onder druk en is ze kwetsbaar. Daarom beschermen we de natuur en werken we aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit is een van de belangrijkste taken van provincie Gelderland.

Bestrijden van ongewenste planten en dieren

Er komen steeds meer plant- en diersoorten in Nederland voor, die hier van nature niet thuishoren, maar toch hier weten te overleven.

Biodiversiteit

Een grote variatie aan planten- en dierensoorten is niet alleen belangrijk in natuurgebieden. We werken ook aan het vergroten van de biodiversiteit in de landbouw, schoolpleinen, woonwijken en op bedrijventerreinen.

Gelderse natuurgebieden

In het Gelders Natuurnetwerk werken we aan het herstellen, verbinden, versterken en beschermen van de natuur. De Europees beschermde Natura 2000-gebieden zijn hier ook een onderdeel van.

Natuur beheren en ontwikkelen

Als provincie letten we erop of het goed gaat met de natuur én we leggen samen met andere grondeigenaren nieuwe natuur aan. Zo versterken we de natuur in Gelderland en verbinden we nieuwe natuur met bestaande natuurgebieden.

Natuurbrandbeheersing

Door klimaatverandering is het steeds vaker extreem heet en droog. Hierdoor is een onbeheersbare natuurbrand een groeiend risico. Samen met de 3 veiligheidsregio’s maken we een gebiedsgerichte aanpak, voor het beheersen van natuurbranden.

Natuurdoelanalyses in Gelderland

Om een beeld te hebben van hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland hebben we zogenoemde natuurdoelanalyses gemaakt.

Natuurwetten en -regels

Gelderland is een provincie met veel natuur. De natuur staat onder druk en is kwetsbaar. Daarom beschermen we de natuur. Onze natuur wordt beschermd door regels van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening.

Stikstof in Gelderland

Wat betekent stikstof in Gelderland? Wat is nu precies het probleem? Waar wordt het door veroorzaakt? En nog belangrijker, wat gaan we daar dan aan doen?

De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. De eerste meldingen van zwervende wolven kwamen uit Duitsland. Sinds 2019 leven de dieren op de Gelderse Veluwe.

Herstel van de Veluwe

De Veluwe is het groene hart - en een van de grootste natuurgebieden - van Nederland. Er komen veel unieke planten en dieren voor. Deze variatie in plant- en diersoorten is belangrijk voor een sterke natuur en onze gezondheid. De landschappen en de plant- en diersoorten die hier voorkomen zijn van internationaal belang. Daarom is de hele Veluwe aangewezen als een Natura 2000-gebied. Helaas gaat het niet goed met de Veluwe, daarom werken we aan verbetering. Dat doen we onder andere met de 5 herstelprogramma’s Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, Recreatiezonering, en Vennen en venen. En natuurlijk in samenwerking met anderen.

Natuurgebieden in beeld

Gelderland heeft veel mooie natuurgebieden en samen vormen ze het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het GNN wordt gevormd door bestaande en nieuw ontwikkelde natuurgebieden. Door deze gebieden met elkaar te verbinden kunnen planten en dieren van het éne gebied naar het andere. Dit zorgt voor een grotere overlevingskans. Een deel van het GNN heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. In deze gebieden doen we er alles aan om de kwaliteit en soortenrijkdom te verbeteren. Activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zijn niet toegestaan in en rond deze gebieden. Actuele informatie over de stikstofproblematiek leest u op onze stikstofpagina.

Inschrijven voor een van de nieuwsbrieven

Wij vertellen graag over de laatste ontwikkelingen in de Gelderse natuur. Over bepaalde natuurgebieden brengen we met regelmaat een nieuwsbrief uit. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.