Begrotingscyclus

Elk jaar doorlopen GS en PS stappen om het Gelders beleid te plannen, sturen en verantwoorden. Dit noemen we de begrotingscyclus. In het coalitieakkoord staat wat we in 4 jaar willen bereiken. De begrotingscyclus vertaalt dit naar de verschillende jaren van de bestuursperiode.
Luchtfoto fruitdelta

Voor de bestuursperiode 2023-2027 geldt het coalitieakkoord 'Gewoon doen' als kader. In het coalitieakkoord is opgenomen wat de ambities van het college van Gedeputeerde Staten zijn en waar zij zich in deze bestuursperiode voor inzetten.

Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren. Dit doen zij aan de hand van de Gelderse begrotingscyclus. Klik hier voor alle documenten van deze begrotingscyclus.

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

De Gelderse begrotingscyclus ziet er als volgt uit: 

Perspectiefnota

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken voor actuele onderwerpen wat we het volgende jaar gaan doen. Provinciale Staten behandelen de Perspectiefnota voor het zomerreces (vakantieperiode in de zomer).

Begroting

In de Begroting werken Gedeputeerde Staten de kaders uit de Perspectiefnota verder uit in doelen, prestaties en activiteiten. Provinciale Staten stellen in november de Begroting vast voor het komende jaar.

Tussendocument

In het Tussendocument verzamelen Gedeputeerde Staten beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen en leggen deze gebundeld voor aan Provinciale Staten. Dit om vaart te kunnen in de uitvoering. Gedeputeerde Staten bieden het Tussendocument in maart/april aan Provinciale Staten aan.

Najaarsnota

In de Najaarsnota passen Gedeputeerde Staten de Begroting van het lopende kalenderjaar aan. Ze kunnen dan het beleid aanpassen, en/of de uitgaven. Dit doen ze op basis van actuele inzichten. Na het zomerreces besluiten Provinciale Staten over de Najaarsnota. 

Jaarstukken

Provinciale Staten behandelen de Jaarstukken in mei. In de Jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar.

Bekijk de jaarstukken van 2023.

Gelderse Begrotingscyclus

Klik hier voor alles documenten van de Gelderse Begrotingscyclus. We maakten 2 filmpjes over de digitale omgeving, waarin we kort uitleggen hoe u deze het best kunt gebruiken. Het filmpje Planning en control-documenten laat zien waar u deze documenten vindt en hoe u ze makkelijk kunt gebruiken. Het filmpje Introductie Begroting laat zien hoe u door de verschillende onderdelen van de Begroting kunt navigeren.